Alpenhaus Montafon

Winter home 1
Winter home 1
Winter home 2
Winter home 2
Winter home 3
Winter home 3
Sommer home 1
Sommer home 1
Sommer home 3
Sommer home 3
Sommer home 2
Sommer home 2
Elfriede-405
Elfriede-405
Cäcilia-201
Cäcilia-201
Birgit-105
Birgit-105
Cornelia-205
Cornelia-205
Andrea 4 - 1
Andrea 4 - 1
Elfriede 405 - 1
Elfriede 405 - 1
Doris 306 - 1
Doris 306 - 1
Bianca 104 - 1
Bianca 104 - 1
Ariane 5 - 1
Ariane 5 - 1
Cornelia 205 - 1
Cornelia 205 - 1
Claire 203 - 1
Claire 203 - 1
Corinna 206 - 1
Corinna 206 - 1
Cäcilia 201 - 1
Cäcilia 201 - 1
Beatrice 103 - 1
Beatrice 103 - 1
Dagmar 301 - 1
Dagmar 301 - 1
Diane 304 - 1
Diane 304 - 1
Erika 406 - 1
Erika 406 - 1
Christane 202 - 1
Christane 202 - 1
Barbara 102 - 1
Barbara 102 - 1
Babette 101 - 1
Babette 101 - 1
Desire 303 - 1
Desire 303 - 1
Delia 302 - 1
Delia 302 - 1
Birgit 105 - 1
Birgit 105 - 1
Beatrice 103 - 2
Beatrice 103 - 2
Barbara 102 - 2
Barbara 102 - 2
Babette 101 - 2
Babette 101 - 2
Corinna 206 - 2
Corinna 206 - 2
Delia 302 - 2
Delia 302 - 2
Cäcilia 201 - 2
Cäcilia 201 - 2
Christane 202 - 2
Christane 202 - 2
Doris 306 - 2
Doris 306 - 2
Birgit 105 - 2
Birgit 105 - 2
Cornelia 205 - 2
Cornelia 205 - 2
Elfriede 405 - 2
Elfriede 405 - 2
Claire 203 - 2
Claire 203 - 2
Diane 304 - 2
Diane 304 - 2
Dagmar 301 - 2
Dagmar 301 - 2
Desire 303 - 2
Desire 303 - 2
Erika 406 - 2
Erika 406 - 2
Bianca 104 - 2
Bianca 104 - 2
Andrea 4 - 2
Andrea 4 - 2
Ariane 5 - 8
Ariane 5 - 8
Barbara 102 - 3
Barbara 102 - 3
Dagmar 301 - 3
Dagmar 301 - 3
Cäcilia 201 - 3
Cäcilia 201 - 3
Elfriede 405 - 3
Elfriede 405 - 3
Doris 306 - 3
Doris 306 - 3
Corinna 206 - 3
Corinna 206 - 3
Birgit 105 - 3
Birgit 105 - 3
Diane 304 - 3
Diane 304 - 3
Christane 202 - 3
Christane 202 - 3
Erika 406 - 3
Erika 406 - 3
Babette 101 - 3
Babette 101 - 3
Claire 203 - 3
Claire 203 - 3
Bianca 104 - 3
Bianca 104 - 3
Delia 302 - 3
Delia 302 - 3
Beatrice 103 - 3
Beatrice 103 - 3
Cornelia 205 - 3
Cornelia 205 - 3
Ariane 5 - 2
Ariane 5 - 2
Andrea 4 - 3
Andrea 4 - 3
Desire 303 - 3
Desire 303 - 3
Delia 302 - 4
Delia 302 - 4
Ariane 5 - 4
Ariane 5 - 4
Diane 304 - 4
Diane 304 - 4
Babette 101 - 4
Babette 101 - 4
Erika 406 - 4
Erika 406 - 4
Barbara 102 - 4
Barbara 102 - 4
Desire 303 - 4
Desire 303 - 4
Doris 306 - 4
Doris 306 - 4
Beatrice 103 - 4
Beatrice 103 - 4
Birgit 105 - 4
Birgit 105 - 4
Bianca 104 - 4
Bianca 104 - 4
Claire 203 - 4
Claire 203 - 4
Corinna 206 - 4
Corinna 206 - 4
Andrea 4 - 4
Andrea 4 - 4
Cornelia 205 - 4
Cornelia 205 - 4
Elfriede 405 - 4
Elfriede 405 - 4
Dagmar 301 - 4
Dagmar 301 - 4
Christane 202 - 4
Christane 202 - 4
Cäcilia 201 - 4
Cäcilia 201 - 4
Claire 203 - 5
Claire 203 - 5
Christane 202 - 5
Christane 202 - 5
Desire 303 - 5
Desire 303 - 5
Barbara 102 - 5
Barbara 102 - 5
Cäcilia 201 - 5
Cäcilia 201 - 5
Bianca 104 - 5
Bianca 104 - 5
Birgit 105 - 5
Birgit 105 - 5
Cornelia 205 - 5
Cornelia 205 - 5
Erika 406 - 5
Erika 406 - 5
Elfriede 405 - 5
Elfriede 405 - 5
Corinna 206 - 5
Corinna 206 - 5
Andrea 4 - 5
Andrea 4 - 5
Ariane 5 - 5
Ariane 5 - 5
Diane 304 - 5
Diane 304 - 5
Dagmar 301 - 5
Dagmar 301 - 5
Doris 306 - 5
Doris 306 - 5
Beatrice 103 - 5
Beatrice 103 - 5
Delia 302 - 5
Delia 302 - 5
Babette 101 - 5
Babette 101 - 5
Andrea 4 - 6
Andrea 4 - 6
Bianca 104 - 6
Bianca 104 - 6
Elfriede 405 - 6
Elfriede 405 - 6
Corinna 206 - 6
Corinna 206 - 6
Dagmar 301 - 6
Dagmar 301 - 6
Desire 303 - 6
Desire 303 - 6
Ariane 5 - 6
Ariane 5 - 6
Diane 304 - 6
Diane 304 - 6
Delia 302 - 6
Delia 302 - 6
Claire 203 - 6
Claire 203 - 6
Babette 101 - 6
Babette 101 - 6
Doris 306 - 6
Doris 306 - 6
Birgit 105 - 6
Birgit 105 - 6
Christane 202 - 6
Christane 202 - 6
Cäcilia 201 - 6
Cäcilia 201 - 6
Beatrice 103 - 6
Beatrice 103 - 6
Erika 406 - 6
Erika 406 - 6
Cornelia 205 - 6
Cornelia 205 - 6
Barbara 102 - 6
Barbara 102 - 6
Cäcilia 201 - 7
Cäcilia 201 - 7
Diane 304 - 7
Diane 304 - 7
Barbara 102 - 7
Barbara 102 - 7
Birgit 105 - 7
Birgit 105 - 7
Desire 303 - 7
Desire 303 - 7
Elfriede 405 - 7
Elfriede 405 - 7
Corinna 206 - 7
Corinna 206 - 7
Babette 101 - 7
Babette 101 - 7
Cornelia 205 - 7
Cornelia 205 - 7
Dagmar 301 - 7
Dagmar 301 - 7
Bianca 104 - 7
Bianca 104 - 7
Andrea 4 - 7
Andrea 4 - 7
Beatrice 103 - 7
Beatrice 103 - 7
Claire 203 - 7
Claire 203 - 7
Erika 406 - 7
Erika 406 - 7
Christane 202 - 7
Christane 202 - 7
Doris 306 - 7
Doris 306 - 7
Ariane 5 - 7
Ariane 5 - 7
Delia 302 - 7
Delia 302 - 7
Corinna 206 - 8
Corinna 206 - 8
Barbara 102 - 8
Barbara 102 - 8
Delia 302 - 8
Delia 302 - 8
Cornelia 205 - 8
Cornelia 205 - 8
Andrea 4 - 8
Andrea 4 - 8
Beatrice 103 - 8
Beatrice 103 - 8
Doris 306 - 8
Doris 306 - 8
Christane 202 - 8
Christane 202 - 8
Desire 303 - 8
Desire 303 - 8
Birgit 105 - 8
Birgit 105 - 8
Cäcilia 201 - 8
Cäcilia 201 - 8
Babette 101 - 8
Babette 101 - 8
Claire 203 - 8
Claire 203 - 8
Erika 406 - 8
Erika 406 - 8
Elfriede 405 - 8
Elfriede 405 - 8
Dagmar 301 - 8
Dagmar 301 - 8
Ariane 5 - 9
Ariane 5 - 9
Diane 304 - 8
Diane 304 - 8
Bianca 104 - 8
Bianca 104 - 8
Birgit 105 - 9
Birgit 105 - 9
Delia 302 - 9
Delia 302 - 9
Elfriede 405 - 9
Elfriede 405 - 9
Christane 202 - 9
Christane 202 - 9
Doris 306 - 9
Doris 306 - 9
Ariane 5 - 11
Ariane 5 - 11
Cäcilia 201 - 9
Cäcilia 201 - 9
Diane 304 - 9
Diane 304 - 9
Beatrice 103 - 9
Beatrice 103 - 9
Desire 303 - 9
Desire 303 - 9
Claire 203 - 9
Claire 203 - 9
Andrea 4 - 9
Andrea 4 - 9
Bianca 104 - 9
Bianca 104 - 9
Corinna 206 - 9
Corinna 206 - 9
Barbara 102 - 9
Barbara 102 - 9
Cornelia 205 - 9
Cornelia 205 - 9
Babette 101 - 8
Babette 101 - 8
Dagmar 301 - 9
Dagmar 301 - 9
Erika 406 - 9
Erika 406 - 9
Elfriede 405 - 10
Elfriede 405 - 10
Diane 304 - 10
Diane 304 - 10
Birgit 105 - 10
Birgit 105 - 10
Cornelia 205 - 10
Cornelia 205 - 10
Andrea 4 - 10
Andrea 4 - 10
Dagmar 301 - 10
Dagmar 301 - 10
Beatrice 103 - 10
Beatrice 103 - 10
Ariane 5 - 10
Ariane 5 - 10
Corinna 206 - 10
Corinna 206 - 10
Babette 101 - 10
Babette 101 - 10
Doris 306 - 10
Doris 306 - 10
Bianca 104 - 10
Bianca 104 - 10
Delia 302 - 10
Delia 302 - 10
Claire 203 - 10
Claire 203 - 10
Cäcilia 201 - 10
Cäcilia 201 - 10
Christane 202 - 10
Christane 202 - 10
Barbara 102 - 10
Barbara 102 - 10
Erika 406 - 10
Erika 406 - 10
Desire 303 - 10
Desire 303 - 10
Doris 306 - 11
Doris 306 - 11
Diane 304 - 11
Diane 304 - 11
Claire 203 - 11
Claire 203 - 11
Ariane 5 - 12
Ariane 5 - 12
Cornelia 205 - 11
Cornelia 205 - 11
Cäcilia 201 - 11
Cäcilia 201 - 11
Birgit 105 - 11
Birgit 105 - 11
Bianca 104 - 11
Bianca 104 - 11
Beatrice 103 - 11
Beatrice 103 - 11
Erika 406 - 11
Erika 406 - 11
Corinna 206 - 11
Corinna 206 - 11
Desire 303 - 11
Desire 303 - 11
Dagmar 301 - 11
Dagmar 301 - 11
Elfriede 405 - 11
Elfriede 405 - 11
Delia 302 - 11
Delia 302 - 11
Christane 202 - 11
Christane 202 - 11
Babette 101 - 11
Babette 101 - 11
Andrea 4 - 11
Andrea 4 - 11
Barbara 102 - 11
Barbara 102 - 11
Beatrice 103 - 12
Beatrice 103 - 12
Diane 304 - 12
Diane 304 - 12
Andrea 4 - 12
Andrea 4 - 12
Corinna 206 - 12
Corinna 206 - 12
Bianca 104 - 12
Bianca 104 - 12
Dagmar 301 - 12
Dagmar 301 - 12
Cornelia 205 - 12
Cornelia 205 - 12
Claire 203 - 12
Claire 203 - 12
Barbara 102 - 12
Barbara 102 - 12
Christane 202 - 12
Christane 202 - 12
Erika 406 - 12
Erika 406 - 12
Ariane 5 - 13
Ariane 5 - 13
Cäcilia 201 - 12
Cäcilia 201 - 12
Babette 101 - 12
Babette 101 - 12
Delia 302 - 12
Delia 302 - 12
Elfriede 405 - 12
Elfriede 405 - 12
Desire 303 - 12
Desire 303 - 12
Birgit 105 - 12
Birgit 105 - 12
Doris 306 - 12
Doris 306 - 12
Erika 406 - 13
Erika 406 - 13
Delia 302 - 13
Delia 302 - 13
Andrea 4 - 13
Andrea 4 - 13
Babette 101 - 13
Babette 101 - 13
Corinna 206 - 13
Corinna 206 - 13
Dagmar 301 - 13
Dagmar 301 - 13
Barbara 102 - 13
Barbara 102 - 13
Beatrice 103 - 13
Beatrice 103 - 13
Bianca 104 - 13
Bianca 104 - 13
Birgit 105 - 13
Birgit 105 - 13
Desire 303 - 13
Desire 303 - 13
Elfriede 405 - 13
Elfriede 405 - 13
Diane 304 - 13
Diane 304 - 13
Christane 202 - 13
Christane 202 - 13
Claire 203 - 13
Claire 203 - 13
Cäcilia 201 - 13
Cäcilia 201 - 13
Doris 306 - 13
Doris 306 - 13
Cornelia 205 - 13
Cornelia 205 - 13
Ariane 5 - 14
Ariane 5 - 14
Claire 203 - 14
Claire 203 - 14
Diane 304 - 14
Diane 304 - 14
Corinna 206 - 14
Corinna 206 - 14
Desire 303 - 14
Desire 303 - 14
Dagmar 301 - 14
Dagmar 301 - 14
Ariane 5 - 15
Ariane 5 - 15
Christane 202 - 14
Christane 202 - 14
Birgit 105 - 14
Birgit 105 - 14
Bianca 104 - 14
Bianca 104 - 14
Elfriede 405 - 14
Elfriede 405 - 14
Cäcilia 201 - 14
Cäcilia 201 - 14
Delia 302 - 14
Delia 302 - 14
Barbara 102 - 14
Barbara 102 - 14
Doris 306 - 14
Doris 306 - 14
Babette 101 - 14
Babette 101 - 14
Cornelia 205 - 14
Cornelia 205 - 14
Beatrice 103 - 14
Beatrice 103 - 14
Andrea 4 - 14
Andrea 4 - 14
Erika 406 - 14
Erika 406 - 14
Desire 303 - 15
Desire 303 - 15
Delia 302 - 15
Delia 302 - 15
Claire 203 - 15
Claire 203 - 15
Babette 101 - 15
Babette 101 - 15
Corinna 206 - 15
Corinna 206 - 15
Bianca 104 - 15
Bianca 104 - 15
Barbara 102 - 15
Barbara 102 - 15
Doris 306 - 15
Doris 306 - 15
Cäcilia 201 - 15
Cäcilia 201 - 15
Erika 406 - 15
Erika 406 - 15
Cornelia 205 - 15
Cornelia 205 - 15
Andrea 4 - 15
Andrea 4 - 15
Christane 202 - 15
Christane 202 - 15
Diane 304 - 15
Diane 304 - 15
Beatrice 103 - 15
Beatrice 103 - 15
Dagmar 301 - 15
Dagmar 301 - 15
Elfriede 405 - 15
Elfriede 405 - 15
Birgit 105 - 15
Birgit 105 - 15
Ariane 5 - 16
Ariane 5 - 16
Diane 304 - 16
Diane 304 - 16
Bianca 104 - 16
Bianca 104 - 16
Doris 306 - 16
Doris 306 - 16
Claire 203 - 16
Claire 203 - 16
Beatrice 103 - 16
Beatrice 103 - 16
Andrea 4 - 16
Andrea 4 - 16
Ariane 5 - 17
Ariane 5 - 17
Elfriede 405 - 16
Elfriede 405 - 16
Desire 303 - 16
Desire 303 - 16
Cäcilia 201 - 16
Cäcilia 201 - 16
Erika 406 - 16
Erika 406 - 16
Cornelia 205 - 16
Cornelia 205 - 16
Dagmar 301 - 16
Dagmar 301 - 16
Birgit 105 - 16
Birgit 105 - 16
Barbara 102 - 16
Barbara 102 - 16
Corinna 206 - 16
Corinna 206 - 16
Erika 406 - 17
Erika 406 - 17
Elfriede 405 - 17
Elfriede 405 - 17
Cäcilia 201 - 17
Cäcilia 201 - 17
Beatrice 103 - 17
Beatrice 103 - 17
Doris 306 - 17
Doris 306 - 17
Desire 303 - 17
Desire 303 - 17
Bianca 104 - 17
Bianca 104 - 17
Birgit 105 - 17
Birgit 105 - 17
Andrea 4 - 17
Andrea 4 - 17
Diane 304 - 17
Diane 304 - 17
Ariane 5 - 18
Ariane 5 - 18
Cornelia 205 - 17
Cornelia 205 - 17
Cäcilia 201 - 18
Cäcilia 201 - 18
Elfriede 405 - 18
Elfriede 405 - 18
Doris 306 - 18
Doris 306 - 18
Ariane 5 - 19
Ariane 5 - 19
Desire 303 - 18
Desire 303 - 18
Birgit 105 - 18
Birgit 105 - 18
Erika 406 - 18
Erika 406 - 18
Cornelia 205 - 18
Cornelia 205 - 18
Diane 304 - 18
Diane 304 - 18
Elfriede 405 - 19
Elfriede 405 - 19
Erika 406 - 19
Erika 406 - 19
Ariane 5 - 20
Ariane 5 - 20
Birgit 105 - 19
Birgit 105 - 19
Diane 304 - 19
Diane 304 - 19
Doris 306 - 19
Doris 306 - 19
Erika 406 - 20
Erika 406 - 20
Elfriede 405 - 20
Elfriede 405 - 20
Birgit 105 - 20
Birgit 105 - 20
Birgit 105 - 21
Birgit 105 - 21
Elfriede 405 - 21
Elfriede 405 - 21
Birgit 105 - 22
Birgit 105 - 22
Elfriede 405 -  22
Elfriede 405 - 22
Birgit 105 - 23
Birgit 105 - 23
Elfriede 405 - 23
Elfriede 405 - 23
Elfriede 405 - 24
Elfriede 405 - 24
Elfriede 405 - 25
Elfriede 405 - 25
Winter home 1
Winter home 2
Winter home 3
Sommer home 1
Sommer home 3
Sommer home 2
Elfriede-405
Cäcilia-201
Birgit-105
Cornelia-205
Andrea 4 - 1
Elfriede 405 - 1
Doris 306 - 1
Bianca 104 - 1
Ariane 5 - 1
Cornelia 205 - 1
Claire 203 - 1
Corinna 206 - 1
Cäcilia 201 - 1
Beatrice 103 - 1
Dagmar 301 - 1
Diane 304 - 1
Erika 406 - 1
Christane 202 - 1
Barbara 102 - 1
Babette 101 - 1
Desire 303 - 1
Delia 302 - 1
Birgit 105 - 1
Beatrice 103 - 2
Barbara 102 - 2
Babette 101 - 2
Corinna 206 - 2
Delia 302 - 2
Cäcilia 201 - 2
Christane 202 - 2
Doris 306 - 2
Birgit 105 - 2
Cornelia 205 - 2
Elfriede 405 - 2
Claire 203 - 2
Diane 304 - 2
Dagmar 301 - 2
Desire 303 - 2
Erika 406 - 2
Bianca 104 - 2
Andrea 4 - 2
Ariane 5 - 8
Barbara 102 - 3
Dagmar 301 - 3
Cäcilia 201 - 3
Elfriede 405 - 3
Doris 306 - 3
Corinna 206 - 3
Birgit 105 - 3
Diane 304 - 3
Christane 202 - 3
Erika 406 - 3
Babette 101 - 3
Claire 203 - 3
Bianca 104 - 3
Delia 302 - 3
Beatrice 103 - 3
Cornelia 205 - 3
Ariane 5 - 2
Andrea 4 - 3
Desire 303 - 3
Delia 302 - 4
Ariane 5 - 4
Diane 304 - 4
Babette 101 - 4
Erika 406 - 4
Barbara 102 - 4
Desire 303 - 4
Doris 306 - 4
Beatrice 103 - 4
Birgit 105 - 4
Bianca 104 - 4
Claire 203 - 4
Corinna 206 - 4
Andrea 4 - 4
Cornelia 205 - 4
Elfriede 405 - 4
Dagmar 301 - 4
Christane 202 - 4
Cäcilia 201 - 4
Claire 203 - 5
Christane 202 - 5
Desire 303 - 5
Barbara 102 - 5
Cäcilia 201 - 5
Bianca 104 - 5
Birgit 105 - 5
Cornelia 205 - 5
Erika 406 - 5
Elfriede 405 - 5
Corinna 206 - 5
Andrea 4 - 5
Ariane 5 - 5
Diane 304 - 5
Dagmar 301 - 5
Doris 306 - 5
Beatrice 103 - 5
Delia 302 - 5
Babette 101 - 5
Andrea 4 - 6
Bianca 104 - 6
Elfriede 405 - 6
Corinna 206 - 6
Dagmar 301 - 6
Desire 303 - 6
Ariane 5 - 6
Diane 304 - 6
Delia 302 - 6
Claire 203 - 6
Babette 101 - 6
Doris 306 - 6
Birgit 105 - 6
Christane 202 - 6
Cäcilia 201 - 6
Beatrice 103 - 6
Erika 406 - 6
Cornelia 205 - 6
Barbara 102 - 6
Cäcilia 201 - 7
Diane 304 - 7
Barbara 102 - 7
Birgit 105 - 7
Desire 303 - 7
Elfriede 405 - 7
Corinna 206 - 7
Babette 101 - 7
Cornelia 205 - 7
Dagmar 301 - 7
Bianca 104 - 7
Andrea 4 - 7
Beatrice 103 - 7
Claire 203 - 7
Erika 406 - 7
Christane 202 - 7
Doris 306 - 7
Ariane 5 - 7
Delia 302 - 7
Corinna 206 - 8
Barbara 102 - 8
Delia 302 - 8
Cornelia 205 - 8
Andrea 4 - 8
Beatrice 103 - 8
Doris 306 - 8
Christane 202 - 8
Desire 303 - 8
Birgit 105 - 8
Cäcilia 201 - 8
Babette 101 - 8
Claire 203 - 8
Erika 406 - 8
Elfriede 405 - 8
Dagmar 301 - 8
Ariane 5 - 9
Diane 304 - 8
Bianca 104 - 8
Birgit 105 - 9
Delia 302 - 9
Elfriede 405 - 9
Christane 202 - 9
Doris 306 - 9
Ariane 5 - 11
Cäcilia 201 - 9
Diane 304 - 9
Beatrice 103 - 9
Desire 303 - 9
Claire 203 - 9
Andrea 4 - 9
Bianca 104 - 9
Corinna 206 - 9
Barbara 102 - 9
Cornelia 205 - 9
Babette 101 - 8
Dagmar 301 - 9
Erika 406 - 9
Elfriede 405 - 10
Diane 304 - 10
Birgit 105 - 10
Cornelia 205 - 10
Andrea 4 - 10
Dagmar 301 - 10
Beatrice 103 - 10
Ariane 5 - 10
Corinna 206 - 10
Babette 101 - 10
Doris 306 - 10
Bianca 104 - 10
Delia 302 - 10
Claire 203 - 10
Cäcilia 201 - 10
Christane 202 - 10
Barbara 102 - 10
Erika 406 - 10
Desire 303 - 10
Doris 306 - 11
Diane 304 - 11
Claire 203 - 11
Ariane 5 - 12
Cornelia 205 - 11
Cäcilia 201 - 11
Birgit 105 - 11
Bianca 104 - 11
Beatrice 103 - 11
Erika 406 - 11
Corinna 206 - 11
Desire 303 - 11
Dagmar 301 - 11
Elfriede 405 - 11
Delia 302 - 11
Christane 202 - 11
Babette 101 - 11
Andrea 4 - 11
Barbara 102 - 11
Beatrice 103 - 12
Diane 304 - 12
Andrea 4 - 12
Corinna 206 - 12
Bianca 104 - 12
Dagmar 301 - 12
Cornelia 205 - 12
Claire 203 - 12
Barbara 102 - 12
Christane 202 - 12
Erika 406 - 12
Ariane 5 - 13
Cäcilia 201 - 12
Babette 101 - 12
Delia 302 - 12
Elfriede 405 - 12
Desire 303 - 12
Birgit 105 - 12
Doris 306 - 12
Erika 406 - 13
Delia 302 - 13
Andrea 4 - 13
Babette 101 - 13
Corinna 206 - 13
Dagmar 301 - 13
Barbara 102 - 13
Beatrice 103 - 13
Bianca 104 - 13
Birgit 105 - 13
Desire 303 - 13
Elfriede 405 - 13
Diane 304 - 13
Christane 202 - 13
Claire 203 - 13
Cäcilia 201 - 13
Doris 306 - 13
Cornelia 205 - 13
Ariane 5 - 14
Claire 203 - 14
Diane 304 - 14
Corinna 206 - 14
Desire 303 - 14
Dagmar 301 - 14
Ariane 5 - 15
Christane 202 - 14
Birgit 105 - 14
Bianca 104 - 14
Elfriede 405 - 14
Cäcilia 201 - 14
Delia 302 - 14
Barbara 102 - 14
Doris 306 - 14
Babette 101 - 14
Cornelia 205 - 14
Beatrice 103 - 14
Andrea 4 - 14
Erika 406 - 14
Desire 303 - 15
Delia 302 - 15
Claire 203 - 15
Babette 101 - 15
Corinna 206 - 15
Bianca 104 - 15
Barbara 102 - 15
Doris 306 - 15
Cäcilia 201 - 15
Erika 406 - 15
Cornelia 205 - 15
Andrea 4 - 15
Christane 202 - 15
Diane 304 - 15
Beatrice 103 - 15
Dagmar 301 - 15
Elfriede 405 - 15
Birgit 105 - 15
Ariane 5 - 16
Diane 304 - 16
Bianca 104 - 16
Doris 306 - 16
Claire 203 - 16
Beatrice 103 - 16
Andrea 4 - 16
Ariane 5 - 17
Elfriede 405 - 16
Desire 303 - 16
Cäcilia 201 - 16
Erika 406 - 16
Cornelia 205 - 16
Dagmar 301 - 16
Birgit 105 - 16
Barbara 102 - 16
Corinna 206 - 16
Erika 406 - 17
Elfriede 405 - 17
Cäcilia 201 - 17
Beatrice 103 - 17
Doris 306 - 17
Desire 303 - 17
Bianca 104 - 17
Birgit 105 - 17
Andrea 4 - 17
Diane 304 - 17
Ariane 5 - 18
Cornelia 205 - 17
Cäcilia 201 - 18
Elfriede 405 - 18
Doris 306 - 18
Ariane 5 - 19
Desire 303 - 18
Birgit 105 - 18
Erika 406 - 18
Cornelia 205 - 18
Diane 304 - 18
Elfriede 405 - 19
Erika 406 - 19
Ariane 5 - 20
Birgit 105 - 19
Diane 304 - 19
Doris 306 - 19
Erika 406 - 20
Elfriede 405 - 20
Birgit 105 - 20
Birgit 105 - 21
Elfriede 405 - 21
Birgit 105 - 22
Elfriede 405 -  22
Birgit 105 - 23
Elfriede 405 - 23
Elfriede 405 - 24
Elfriede 405 - 25
Alpenhaus Montafon, our Apartments many sizes to suit your needs: Close to the border of Switzerland, surrounded by a beautiful landscape and a wonderful mountain scenery with delightful trails; ski-runs, this is where the idyllic climatic health resort Gargellen (1423m) is situated. Gargellen is one of the most impressive and highest villages of the Austrian Montafon region, being situated in the country of the Vorarlberg. Geological faults and the melting of primary rocks and limestones have left their marks: softer mountain shapes neighboring higher ridges. Gargellen, situated in a sunny high valley and dominated by the 2770m Madrisa, offers a variety of facilities: sports, family fun, hospitality and delight - all together in a very charming way. In the centre of the town you will find the Alpenhaus – a well-priced alternative to a hotel. All those who prefer individual holidays with a faible for pure mountain experience will enjoy their stay at Alpenhaus Montafon.

Availability calendar
Submit a nonbinding inquiry

Features

  • Pets welcome
  • Wi-Fi access
Additional facility featuresShow less

Reviews


Location & Contact

Zoom inZoom out
Winter home 1
Alpenhaus Montafon

Frau Isolde Balter
Gargellen 726787 Gargellen